Privatlivspolitik

Frømandsklubben Delfinens dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson: Søren Strøm
Adresse: Herningvej 11, 6920 Videbæk
CVR: 33788762
Telefon: +45 25 72 72 40
Email: kasserer@delfindyk.dk
Hjemmeside: www.delfindyk.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 2. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, instruktører, frivillige:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
  2. Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  3. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. CPR-nummer
   2. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest


Her indsamler vi oplysninger fra

 1. Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
  1. Offentlige myndigheder, f.eks. ved indhentelse af børneattest ved politiet.
  2. Dansk Sportsdykkerforbund.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 1. Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
  1. Lovlige grunde til behandling er særligt:
   1. Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine op-lysninger (interesseafvejningsreglen)
   2. At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
   3. Behandling efter lovkrav
   4. Behandling med samtykke
  2. Formålene:
   1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
    1. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentop-krævning
    2. Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktivite-ter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
    3. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
    4. Administration af din relation til os
   2. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
    1. Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
    2. Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
    3. Opfyldelse af lovkrav
    4. Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
    5. Administration af din relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 1. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interes-seafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
  1. Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  2. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  3. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  4. Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
  5. Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Sports-dykkerforbund, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
  6. Da foreningen er medlem af Dansk Sportsdykkerforbund, sker der vi-deregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
  7. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af for-eningen. Op til 3 år af hensyn til kommunale lovkrav, og op til 5 år af hensyn til krav fra organisationerne PADI og CMAS
  8. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
  9. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplys-ninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangs-punkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Iforbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant om-fang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
  1. Medlemmer:
   1. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemska-bets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
   2. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almin-delige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
  2. Ulønnede ledere og instruktører:
   1. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
   2. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almin-delige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

 1. Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
  1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
  3. Retten til berigtigelse
  4. Retten til sletning
  5. Retten til begrænsning af behandling
  6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt an-vendt format)
  7. Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Sidst ændret: 26-12-2021

Scroll to Top