Klubbens vedtægter

Love og vedtægter for Frømandsklubben Delfinen

Som vedtaget på ordinær Generalforsamling, afholdt fredag den 24. februar 2023

 1. Klubbens navn er “Frømandsklubben Delfinen”, stiftet i Holstebro den 15. august 1965. Klubben er hjemmehørende i Holstebro Kommune.
 2. Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandssporten af kulturel, videnskabelig og sportslig art, samt med udgangspunkt i sporten, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
 3. Klubben vil altid søge optagelse under Dansk Sportsdykker Forbud, hvis love og sikkerhedsbestemmelser, som klubbens egne er gældende for medlemmer.
 4. Som aktivt medlem kan optages personer over 12 år, der opfylder DSFs og “Delfinens” betingelser. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra aldersgrænsen med forældrenes samtykke. Alle aktive dykkere, skal være medlem af DSF. Da meddelelser om klubbens aktiviteter mm. udsendes via opslag, e-mail eller på klubbens hjemmeside, er man som medlem af Frømandsklubben Delfinen, Holstebro selv ansvarlig for at føre sig ajour.
 5. Indmeldelsesgebyr samt kontingentet størrelse fastsættes af bestyrelsen. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr samt mindst tre måneders kontingent forud. Kontingentændringer kan kun ske ved udmelding på generalforsamlingen.
  Kontingent opkræves halvårligt forud til betaling i januar og juli måned. DSF kontingent opkræves forud sammen med kontingentopkrævningen i juli.
  Udmeldelse sker skriftligt til kassereren, per enten 1. maj eller 1. november.
  Restance over tre måneder kan medføre udelukkelse af klubben.
  Ved genindmeldelse skal kontingentrestance være betalt, og der skal forlanges nytindmeldelsesgebyr. Ingen medlemmer må være i restance pr. 31/12.
  Al anden gæld til klubben f.eks. luft, bly mm. skal betales ved påkrav. Kontingentet bliver opkrævet af kassereren.
  Klubbens siddende Formand, Kasserer, samt Æresmedlemmer friholdes for kontingent. Aktive instruktører, med selvstændigt ansvar for elevhold, kan friholdes for kontingent efter eget ønske.
  Formand, Kasserer, Æresmedlemmer samt Aktive instruktører betaler dog selv for det obligatoriske DSF-medlemskab, samt evt. båd-, familie-, og Nitrox-abonnement, således at klubben holdes udgiftsneutral.
 6. Klubbens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer.
  Der skal mindst være én repræsentant fra henholdsvis undervandsrugby og dykning i bestyrelsen.
  Såfremt der ikke kan findes repræsentanter fra en af afdelingerne (undervandsrugby og dykning) skal det være muligt at vælge en bestyrelse uden deltagelse af den ene afdeling.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
  På lige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Formanden repræsenterer klubben overfor Holstebro Kommune og i DSF’s repræsentantskab.
  Klubben tegnes i økonomiske anliggender vedrørende driften af formand og kasserer hver for sig eller i fællesskab.
  Større økonomiske beslutninger vedrørende investering, kræver bestyrelsens godkendelse.
  Til at erstatte evt. bestyrelsesmedlemmer, der måtte stoppe med arbejdet i bestyrelsen i utide, vælges to suppleanter.
  Suppleanterne vælges for et år af gangen på den ordinære generalforsamling og har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.
  Ved formandens forfald, er næstformanden stedfortræder.
 7. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, sidste fredag i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag, e-mail eller på klubbens hjemmeside og indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af to revisorer
  6. Anmeldte sager
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af to suppleanter
  9. Evt.
 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når tre bestyrelsesmedlemmer, eller halvdelen af klubbens aktive medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske senest en måned efter ønske herom og med mindst 14 dages varsel via brev eller e-mail.
 9. Alle aktive dykker-medlemmer over 16 år er stemmeberettigede, såfremt de ikke var i restance pr. 31/12 og har været medlem i mindst tre måneder. Stemmeretten er personlig. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede der er tilmeldt DSF.
 10. Alle valg sker, såfremt det forlanges, ved hemmelig skriftlig afstemning, og afgøres ved almindelig stemmeflertal. Til lovændring kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
 11. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året og tilstræbes at blive afholdt kvartalsvis. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.
 12. Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til og afgang af medlemmer, samt ændring af klubbens bestyrelse.
 13. Bestyrelsen kan hver anden måned gennem DSFs blad “Sportsdykkeren” udsende publikation med orientering om klubbens arbejde og fælles arrangementer.
 14. Ophævelse af klubben kan kun ske, når der er under to aktive medlemmer. Evt. formue skal ved klubbens ophævelse tilfalde DSF.
 15. For rejser, der udføres i klubbens interesse og efter anmodning af bestyrelsen udbetaler klubben befordringsgodtgørelse og diæter iht. DSFs normer. Bestyrelsen kan endvidere godtgøre direkte udgifter, som dens medlemmer måtte afholde pga. deres virksomhed i klubbens interesse. Stiftelse af gæld kan kun finde sted ved vedtagelse på generalforsamling.
 16. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
 17. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 18. Klubben kan modtage gaver og andre midler fra myndigheder, firmaer eller enkelte personer, når det ikke er uforeneligt med klubbens objektivitet. Materiel der anskaffes eller skænkes klubben, skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranledning. Udstyr der ønskes solgt eller byttet, skal forinden tilbydes klubbens medlemmer. Tilbuddet skal fremsættes via opslag, e-mail eller på klubbens hjemmeside. (Henvendelsesfrist 30 dage efter udsendelsen).
  Salg af klubhus kan kun vedtages på en generalforsamling og det kræver 2/3 fremmødte stemmeberettigede medlemmers samtykke.
  Forslaget skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
 19. Ønsker et medlem en sag forelagt DSFs forbundsbestyrelse, eller et udvalg herunder, rettes henvendelse til klubbens bestyrelse. Kan sagen ikke afgøres lokalt, sendes den skriftligt i to eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.
 20. Som passiv medlem kan optages enhver, som ikke aktivt beskæftiger sig med undervandssporten.
 21. Aktive instruktører, med ansvar for afvikling af elevhold, kan efter eget ønske medbringe én deltager på disse elevhold vederlagsfrit. Der skal dog stadig betales kontingent til DSF, ligesom der betales for udgifter i forbindelse med brug af båd og luft under uddannelsen. Ligeledes er der også egenbetaling for uddannelsesmaterialer og certificering til det udstedende organ (DSF/CMAS, PADI eller andre), således at klubben holdes udgiftsneutral.
 22. Medlemmer, som ikke har erhvervet sportsdykkerbevis, må kun dykke i åben vand ifølge med en kontrollant eller instruktør.
 23. Personer, der har gjort en fortjenstfuld indsats for undervandssporten, kan udnævnes til æresmedlemmer. Indstilling af æresmedlemmer skal forelægges og godkendes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 24. Medlemmer der ikke opfylder sine forpligtelser, skader undervandssporten, eller overtræder klubbens og forbundets love og sikkerhedsbestemmelser, kan efter bestyrelsens afgørelse udelukkes af klubben, eller af denne i en fastsat tid. Afgørelsen skal vedtages med almindeligt flertal i bestyrelsen, og kan indbringes for en generalforsamling.
 25. Erhvervssvømmedykkere kan optages i klubben, erhvervscertifikatet giver fuld ret til apperatdykning.
 26. Ved dykning følges dykkerlederens anvisninger. I åbent farvand bør der være anlagt følgende: BCD (Buoyancy Control Device), dykkerkniv og snorkel. (BCD dog ikke ved snorkeldykning). Buddyline eller livline bruges efter dykkerlederens anvisning.
 27. Ved dykning i åben farvand skal der være mindst en stand-by dykker i beredskab.
 28. Ingen dykning må foretages såfremt dykkeren er syg, påvirket af alkohol, narkotiske midler eller euforiserende stoffer, såfremt dykning ikke kan foretages på forsvarlig og betrykkende vis.
 29. Ved dykning i farvand, hvor der er fare for nedsejling, skal det internationale dykkerflag afmærke området, hvor dykning foretages, så vidt muligt i centrum.
 30. Dykning må ikke foretages til større dybder end certifikatet tillader dykkeren. Såfremt dykning til større dybder ønskes, skal særlige sikkerhedsforanstaltninger og bestemmelser iagttages (se sportsdykkerhåndbogen).
 31. Al dykning der foretages i klubbens navn eller under dens mærke er til enhver tid dykkerens eget ansvar. Ved ulykkestilfælde eller lovovertrædelser er dykkerlederen eller klubben ikke juridisk ansvarlig over for det enkelte medlems handling, der foretages under dykkerlederens eller klubbens viden, ej heller for overtrædelse af givne instrukser eller sikkerhedsbestemmelser.
 32. Alle ture, foretaget i klubbens navn eller under dens mærke, skal planlægges og afholdes i henhold til ”Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund”.

  Som vedtaget på ordinær Generalforsamling, afholdt fredag den 24. februar 2023

Scroll to Top